De onteigeningsprocedure

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Dit boek behandelt de eigenlijke onteigening sensu stricto: de gerechtelijke fase. Ze begint aan de hand van een eenzijdig verzoekschrift uitgaande van de overheid neergelegd op de rechtbank nadat gebleken is dat het betrokken goed niet tegen een redelijke prijs in der minne verworven kon worden.

Dit werk sluit dan ook naadloos aan op het vorige CROW-boek, Onteigeningen - De voorafgaande fase.De gerechtelijke fase houdt in dat de juiste procedure toegepast moet worden, wat ook de wettelijke basis is waarop de onteigening doorgevoerd wordt: de gewone rechtspleging op basis van de Wet van 17 april 1835 of de dringende procedure op basis van de Wetten van 10 mei 1926 en 26 juli 1962.Aangezien de onteigende zich in een ongelijke positie bevindt ten opzichte van de onteigenende overheid, is het belangrijk dat de rechtsbescherming degelijk is uitgebouwd. Dit boek vangt dan ook aan met een grondig overzicht van de rechtsbescherming die wordt geboden door het Arbitragehof, de Raad van State en de burgerlijke rechter. Ook wordt stilgestaan bij de vraag in hoeverre de gemene procedureregels van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing zijn op onteigeningsprocedures.Vervolgens worden de toepassingsvoorwaarden en het verloop van de 'gewone' onteigeningsprocedure, de 'spoedprocedure' en de 'procedure bij hoogdringende omstandigheden' besproken. Ook het deskundigenonderzoek inzake onteigeningen komt uitgebreid aan bod, evenals de belangrijkste problemen m.b.t. de herzieningsprocedure. Met een grondige analyse van het recht van wederoverdracht ingeval de onteigenende overheid de onteigende goederen niet gebruikt voor het doel waarvoor ze werden onteigend, wordt dit referentiewerk afgerond.Het Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering (CROW) heeft tot doel de onteigeningsthematiek op een gestructureerde wijze te benaderen.Dit boek is het tweede volume in een reeks van monografieën en verslagboeken die het onteigeningsgegeven grondig en objectief benaderen. De auteurs komen uit alle betrokken hoeken: overheden, juristen en deskundigen. Ze zijn stuk voor stuk erg beslagen in de materie en zetten op beschouwelijke en begrijpbare wijze hun visie desbetreffend uiteen.Meer info over CROW: www.crow.be - www.onteigeningen.be.Druk
1
Datum
april 2007
ISBN
9789050956604
Aantal pagina's
286
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 52.83 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 66.04 (BTW excl.)
Terug Meer details
resultaten
Meer resultaten