Méthode pratique de valorisation d'immobilier commercial / Praktische methode voor de taxatie van commercieel vastgoed

Authors:

Publisher: die Keure / la Charte

Comment évaluer la valeur locative d’un immeuble commercial ou d’un pas-de-porte ? Comment sélectionner les points de comparaison et calculer une valeur de marché ? Comment rendre comparable des immeubles de surfaces et configurations différentes ? Un loyer commercial ne s’approche pas comme un

loyer de bureau, industriel ou résidentiel. Quelles sont alors les bonnes approches pour tenir compte des spécificités de ce marché immobilier tellement particulier ?

Ce manuel, intemporel, généraliste et résolument tourné vers la pratique, donne les clés pour estimer objectivement une valeur locative de marché d’un immeuble commercial, des étapes claires pour sélectionner les points de comparaison pertinents et des méthodes détaillées pour pondérer les surfaces. L’évaluation du pas-de-porte, composante immobilière du fonds de commerce, est également détaillée étape par étape. Le tout est richement accompagné d’exemples et d’illustrations rendant les méthodes exposées accessibles à tous.

Les méthodes décrites sont adaptées à l’utilisation dans un contexte d’évaluation judiciaire (révision triennale ou renouvellement), mais aussi dans tout contexte où la valorisation d’un immeuble commercial requiert une approche objective et documentée.

Cet ouvrage est destiné à toute personne impliquée dans la valorisation locative d’immeubles commerciaux : avocats ou juristes travaillant autour de la législation du bail commercial, experts en évaluation, développeurs d’enseignes, agents immobiliers en immobilier commercial… Il les accompagnera dans leurs travaux de valorisation et leur restera longtemps utile comme référence et aide-mémoire.

*** *** ***

Hoe taxeert men de huurwaarde van een handelspand of drempelgeld? Hoe selecteert men de vergelijkingspunten en berekent men een markthuurwaarde? Hoe kan men gebouwen van verschillende oppervlakken en configuraties vergelijkbaar maken? Commerciële huurwaardetaxatie verschilt van kantoor-, industrie- of woningtaxatie. Wat is dan de beste aanpak om rekening te houden met de specifieke kenmerken van deze nicheonroerendgoedmarkt?

Dit handboek is tijdloos, generalistisch en resoluut gericht op de praktijk. Het reikt de kernpunten aan om objectief de markthuurwaarde van een commerciële eigendom te taxeren: enerzijds betreft het duidelijke stappen om de relevante vergelijkingspunten te selecteren en anderzijds gedetailleerde methoden om de oppervlakken degelijk te wegen. De waardering van het drempelgeld, onderdeel van het handelsfonds verbonden aan het vastgoed, wordt ook stap per stap uiteengezet. Het geheel wordt rijkelijk geïllustreerd aan de hand van voorbeelden en afbeeldingen die de voorgestelde methoden voor iedereen toegankelijk maken.

De beschreven methoden zijn geschikt voor gebruik in een context van rechterlijke taxatie (driejaarlijkse herziening of hernieuwing), maar ook in elke context waarin de taxatie van een commercieel gebouw een objectieve en gedocumenteerde aanpak vereist.

Dit boek is gericht op eenieder die betrokken is bij huurtaxatie van commerciële gebouwen: advocaten of juristen die in aanraking komen met handelshuurovereenkomsten, schatters, verantwoordelijken van winkelketens, makelaars in commercieel vastgoed enzovoort. Het boek zal hen begeleiden in hun werk en nog lang bruikbaar blijven, niet alleen als referentie maar ook als geheugensteuntje.

Print
1
Date
January 2020
ISBN
9789048637096
Number of pages
200
Publisher website
Online version from
€ 84.91 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 84.91 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results