Arbeidsongeschiktheid en re-integratie in het arbeidsrecht

Authors:

Publisher: die Keure / la Charte

De Belgische arbeidsmarkt wordt vandaag geconfronteerd met heel wat uitdagingen. Een van deze uitdagingen is de enorme stijging van het langdurig absenteïsme. De toenemende vergrijzing, het optrekken van de pensioensleeftijd, chronische stress en burn-out spelen hierbij een grote rol. De druk op

het socialezekerheidssysteem en de arbeidsmarkt is groter dan ooit.
De laatste decennia duikt er een nieuwe visie op over arbeid en arbeidsongeschiktheid die mogelijk soelaas kan brengen: de re-integratieapproach van arbeid. Deze tendens is ook onze wetgever niet ontgaan. Tot voor kort was ons wetgevend kader omtrent arbeidsongeschiktheid bijzonder versnipperd en complex.
In dit praktisch en verfrissend boek:
- wordt stilgestaan bij de afbakening van de verschillende relevante begrippen in het kader van de re-integratie van arbeidsongeschikten
- krijgt u een overzicht van de relevante internationale en Europese ontwikkelingen en invloeden
- wordt nagegaan in welke mate het nieuwe re-integratietraject, de re-integratieaanpak aantoonbaar ondersteund wordt in het huidige Belgische arbeidsrecht en waar er nog tekortkomingen en lacunes zijn.
Ook het socialezekerheidsrecht en de antidiscriminatiewetgeving worden hierbij betrokken. In dit luik wordt speciale aandacht gegeven aan de nieuwe wetgeving die in het najaar van 2016 werd aangenomen.

Print
1
Date
June 2017
ISBN
9789048630738
Number of pages
236
Publisher website
Online version from
€ 64.15 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 80.19 (excl. VAT)
Back More details
results
More results