Themis 98 - Personen- en familierecht

Auteurs:

Uitgever: die Keure / la Charte

Het Personen- en Familierecht is voortdurend onderhevig aan talrijke en ingrijpende wijzigingen en evoluties. Op de Themis-vormingsdagen besteden wij dan ook de nodige aandacht aan de wijzigingen van de afgelopen jaren.
Sinds 2014 heeft het Grondwettelijk Hof opnieuw talrijke arresten geveld op

prejudiciële vragen waarbij de grondwettigheid van tal van bepalingen van de afstammingswet 2006 in vraag werd gesteld. Wij analyseren in een eerste bijdrage deze rechtspraak alsook (vaak onuitgegeven) rechtspraak inzake afstamming van het Hof van Cassatie en van de feitenrechters sinds 2014.
Bij het volgende thema worden in de eerste plaats de wetswijzigingen toegelicht die van belang zijn voor de onderhoudsuitkering tussen ex-echtgenoten. Vervolgens wordt recente rechtspraak inzake de onderhoudsuitkering op grond van artikel 301 BW van het Grondwettelijk Hof en van het Hof van Cassatie besproken.
De derde lezing beoogt de actuele ontwikkelingen van het samenwoningsrecht te belichten en te evalueren.
In een laatste lezing wordt nagegaan in welke mate de bescherming van het privéleven nog wenselijk is, dan wel moet worden verstrengd.

Druk
1
Datum
februari 2017
ISBN
9789048629398
Aantal pagina's
140
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 36.98 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 46.23 (BTW excl.)
Terug Meer details
resultaten
Meer resultaten